venaOp www.tegenwindvoorst.nl willen we een aantal veel voorkomende vragen beantwoorden. We beginnen met Marc en zullen in de toekomst deze lijst uitbreiden .

 

Beste Marc, Dank voor je reactie. We zullen puntsgewijs ingaan op jouw commentaar, hoewel wij gezien de vragen niet de verwachting hebben je te overtuigen.

Uiteraard willen óók wij zo objectief mogelijke informatie uitwisselen. Dat neemt niet weg, dat interpretatie van informatie altijd tot een mening kan en zal leiden. Verder stellen we het op prijs als je ontbrekende informatie kunt aanvullen.

In algemene termen valt ons het volgende in de antwoorden op:

 • Je hanteert een vóóronderstelling, dat we al overlast hebben van allerlei bronnen, zoals industriegebied, wegen etc. en dat daarom dit er ook nog wel bij kan. Wij draaien dat graag om. We zitten al tegen een industrieterrein aan te kijken, hebben daar overlast van en willen niet nóg meer meer overlast. En wij willen niet nóg meer met het industriegebied geassocieerd worden.
 • De reactie is hier en daar wel érg zwart/wit. Omdat wij tegen molens op de voorgestelde locatie zijn, worden wij afgeschilderd als bewoners, die `onze kinderen en kleinkinderen met echte problemen opzadelen.” Je doet ons daar te kort, in die gevallen dat bewoners al langer en eerder hebben geïnvesteerd in verduurzaming van woningen, zonenergie, groen beleggen, inkoop van groene stroom of winddelen van molens.

Hier volgen onze antwoorden:

 • Waarom besteden jullie aandacht aan slagschaduw terwijl dat door de ligging t.o.v. de zon voor geen van de bewoners relevant zal zijn?
  De gemeente heeft plannen voor vijf windmolens. Op de website tegenwindvoorst.nl zijn de slagschaduw-kaarten voor iedereen inzichtelijk. Met vijf windmolens is de impact enorm. Bij 3 windmolens is de impact wel minder maar niet geheel gereduceerd. De Gemeente is tot nu toe niet bereid om de industrieterrein-norm aan te passen voor de omliggende woonwijken, school en andere gebouwen waar daglicht belangrijk is. De vraag is niet wat technisch juridisch kan maar wat sociaal maatschappelijk gedragen wordt.
 • Waarom besteden jullie aandacht aan geluid terwijl als het geluid van de moderne turbines al te horen zal zijn, dit overstemd wordt door het geluid van de A28? (geluid, dB’s kun je niet optellen).
  De geluidsoverlast wordt inderdaad sterk bepaald door de afstand ten opzichte van de windmolens. Er zijn vele langlopende kwesties over geluidoverlast van zowel infrastructuur en industrieterrein. De huidige oplossingen zijn niet altijd afdoende. Nog meer geluidsbronnen plaatsen zonder de bestaande problematiek aan te pakken toont weinig respect voor de omliggende woonwijken.. En een argumentatie, dat er toch al herrie is (je vergeet overigens het industrieterrein te noemen als bron van hinder) en dat dit er daarom “nog wel even bij kan” is wat ons betreft invalide.
 • Waarom laten jullie – als je zegt voor duurzame energie te zijn – dan totaal onrealistische plaatjes zien van ingetekende windmolens? (dat het onrealistisch is blijkt wel uit het voorbeeld van Deventer dat Arjan Lubach gebruikt in het filmpje op jullie site in 8 min 30 sec).
  Er is regelmatig schriftelijk, via formele en informele kanalen, gevraagd om visualisaties van de windturbines op Voorst. En dan niet op kilometers afstand maar realistisch vanuit het woongebied. Omwonenden hebben vervolgens zelf maar het initiatief genomen om visualisaties te maken. De beelden zijn in goed overleg afgestemd met de juiste perspectieven. Juist om het (bekende) voorbeeld van Deventer te voorkomen,
 • Waarom beginnen over waardedaling van huizen die naast een industrieterrein en kantoortorens staan die vele malen massiever ogen en geen duurzame functie hebben?
  Om te beginnen vinden wij dit een voorbeeld van wat wij in de algemene inleiding vermeld hebben.|
  Industrieterrein Voorst was een bestaand industrieterrein. Dus van een (mogelijke) waardedaling ten gevolge van het industrieterrein kon helemaal geen sprake zijn, simpelweg omdat de woningbouw vanaf de jaren 80 bijna allemaal nieuwbouw is. Voor de hoge kantoorgebouwen is er destijds voor de bestaande woningen wel degelijk sprake geweest van vergoeding van planschade. Wij bedoelen uiteraard de waardedaling naar aanleiding van de voorgestane plaatsing van windmolens
 • De meeste van de dichts bijwonende mensen zullen de molens normaliter niet eens kunnen zien door de ligging / bebouwing / groen.
  De IJsseltoren en andere aanpassingen op Voorst is voor veel omwonenden een pijnlijk dossier. Om nu zonder begrip (en inspraak) nog hogere objecten en geluidsbronnen te plaatsen is voor veel omwonenden sociaal maatschappelijk onacceptabel.
 • Waarom zien jullie elders in Zwolle wel mogelijkheden met dezelfde argumenten? Kortom, als het op een industrieterrein van jullie al niet mag, waar dan wel?
  Hiervoor verwijzen wij u naar onze site tegenwindvoorst.nl. Het gaat er niet om, dat wíj die mogelijkheden elders zien. Het gaat er om, dat de Gemeente én de Provincie zélf al eerder hebben aangegeven, dat er in Zwolle (meerdere) plekken zijn, waar plaatsing van molens véél kansrijker is dan op Industrieterrein Voorst. En dan kansrijk, zowel in planologische zin, maar ook zeker in bedrijfseconomische zin.
 • Waarom denken jullie dat Scania vallend ijs op haar net geproduceerde trucks wil laten vallen of haar medewerkers in gevaar wil brengen? (in dit soort omstandigheden zit er gewoon verwarming in de bladen, zodat dit zich niet kan voordoen).
  Scania is zelf verantwoordelijk voor de windturbines op hun terrein, de omliggende woonwijken worden wél direct betrokken bij elk verhoogde risico. Er zijn er een aantal kwetsbare objecten zoals bedrijven met gevaarlijke stoffen, een school en infrastructuur die nog onvoldoende betrokken en beschermd zijn.
 • Waarom komen jullie niet met concrete en op korte termijn realistische alternatieven als jullie dan toch zeggen voor duurzame energie te zijn? (En dan graag wel wat realistischer dan waterkracht vanuit de IJssel).
  Elke discussie over alternatieven worden op dit moment door de gemeente en betrokken partijen geparkeerd. Er wordt nu alleen gekeken naar windturbines op Voorst. Naar alternatieven en een bredere visie op duurzaamheid is zeker gevraagd maar tot nu toe is niets concreets aangeleverd. Wij blijven echter deze vraag herhalen omdat de verduurzaming van Zwolle verder gaat dan alleen dit plan op Voorst.
 • Waarom alleen prijzen van windenergie op zee noemen en niet de enorme subsidies / belastingvoordelen die op fossiele energie zitten? (Helaas weet bijna niemand dat…).
  Het antwoord valt in tweëen uiteen. Allereerst; de prijzen van windenergie op zee worden bewust genoemd. De reden hiervan is de spectaculaire ontwikkeling van windparken op zee, zowel voor wat betreft de technologie, de logistiek van het plaatsen, maar ook zeker gezien de spectaculaire ontwikkeling van de kostprijs. Zoals u recent heeft kunnen lezen, zal de geraamde subsidie voor het nieuwe Borssele(Shell-)park 300 miljoen bedragen, terwijl de overheid tot voor kort er nog vanuit ging dat dat 5 miljard zou kosten.
  Uiteraard zijn wij, gezien de milieudoelstellingen, ook tegen de enorme subsidies op fossiele energie. We stellen het op prijs als u ons daarover concrete informatie kunt geven, zodat wij dat op onze site kunnen plaatsen.
 • Waarom maken jullie je überhaupt druk over de financiële aspecten? Waarom laten jullie dat risico niet aan anderen over die het klimaat nog enigszins willen redden?
  Om te beginnen verwijzen wij u voor wat betreft uw opmerking over die “anderen die het klimaat nog enigszin willen redden” naar de tweede alinia van de Algemene termen.
  Verder lijkt het ons niet meer dan logisch dat ook wij naar de financiële aspecten kijken. Het gaat immers over potentieel omvangrijke subsidiestromen. En subsidie is nu eenmaal geld dat wij samen opbrengen. Als er geen sprake zou zijn van subsidie heeft u gelijk.
 • Waarom denken jullie dat we er met windplannen op zee wel zullen komen? Het klimaatprobleem is echt wel “iets” te dringend om op de mogelijke uitvoering van dat soort plannen te komen.
  Gezien de spectaculaire ontwikkelingen voor wat betreft windparken op zee, zijn wij ervan overtuigd, dat op niet al te lange termijn er “meters gemaakt gaan worden”op zee. Het logistieke gedeelte wordt een steeds belangrijkere factor in de werkgelegenheid. Nederland ontwikkelt zich als dé expert op het gebied van plaatsen en faciliteren van windparken op zee.
  Verder is het zo, dat door deze ontwikkelingen de rendementen van windmolens op land sterk onder druk komen te staan. Zoals u wellicht bekend zal zijn heeft het CPB een aantal jaren geleden al gepleit voor een stop van 5 jaar, w.v.b. windmolens op
  En tot slot, niet het onbelangrijkste, wij vinden dat alle lokale partijen eens over hun eigen grenzen moeten gaan kijken en hun inspanningen en investeringen moeten bundelen in plaats van allemaal lokaal iets te faciliteren. Zodat bijvoorbeeld Gemeenten gezamenlijk kunnen deelnemen van investeringen in windparken op zee. Meerdere politieke partijen willen ook afdwingen dat burgers én lokale overheden méér kúnnen participeren in de windprojecten op zee. Dan is het echt één voor allen, allen voor één.
 • Waarom nog langer wachten met actie om te voorkomen dat we onze kinderen en kleinkinderen met echte problemen opzadelen? 2016 is al het 3e achtereenvolgende jaar met een warmterecord.
  In een eerdere opmerking heeft u het over “anderen over die het klimaat nog enigszins willen redden”. Enigszins. Helaas is dat inderdaad de harde realiteit. Nederland loopt duidelijk op haar doelstelling achter. En verder is de maximale invloed van Nederland op klimaatschaap maar beperkt. (De overheid heeft het zelf niet halen van de doelstelling becijfert op een percentage met minimaal 4 nullen achter de komma)
  Ook CO2 metingen laten elk jaar nog een stijging zien. Het langzaam smelten van het ijs, het veranderden van de stromingen in lucht en water, het uitdunnen van de CO2 opnemende bebossing gaan zeker niet aan ons voorbij. Daarom is het zoeken van de beste opties juist essentieel in de optimale bijdrage aan onze leefomgeving.
  Daarnaast is opmerkelijk dat binnen Zwolle mensen met plannen voor energie neutrale woningen of aanpassingen enorm belemmerd worden door oude of ontbrekend beleid en bureaucratie. Er is winst te behalen op meerde vlakken: levensstijl, beleid, industriële en consumenten energie reductie en opwekking mogelijkheden.
 • Waarom nemen jullie niet de moeite om de brei van oude informatie over windenergie open en transparant te vertalen naar alleen relevante facts?
  Wij hebben de gemeente gevraagd om naar de positieve en negatieve kanten van de top 3 in succesvolle en mislukte windenergieprojecten te kijken. Helaas is daar nog niet inhoudelijk op ingegaan. Wij nodigen u van harte uit aan te geven welke informatie oud is. Ook stellen wij het op prijs als u ons aangeeft wat de relevante facts zijn.
  Wij respecteren het, dat u vóór Windmolens op Industrieterrein Voorst bent. Wij hopen, dat u ook respecteert, dat wij tégen zijn. Duurzaamheid kan in een democratie niet ten koste van een ander gaan.
Advertenties