Volgens het regionale uitvoeringsorgaan belastingen SaBeWa kan uit jurisprudentie worden geconcludeerd dat er sprake kan zijn van waarde beïnvloedende overlast indien de afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine minder dan 1.000 meter bedraagt.

RIVM rapport over windmolen en woongebieden

rivm-onderzoek-waarde

De komst van windmolens heeft bijvoorbeeld op het Zeeuwse Sint Philipsland geleid tot een vermindering van de aanslag onroerendezaakbelasting (ozb). Van enkele tientallen woningen op Sint Philipsland is vorig jaar de Woz-waarde verlaagd, met gemiddeld meer dan 40.000 euro, en daarmee de ozb-aanslag. Een jaar eerder gingen op de zuidelijke wal vijf windmolens in bedrijf; gehonoreerd werden huizen binnen een straal van een kilometer van de turbines.

In zwolle is met bovenliggende bezwaren voldoende ruimte om planschadeprocedures mee te nemen in de afwegingen. Hierover is door de rechtbank Zwolle in 2006 al een uitspraak gedaan in zaak 06/607: “Door bestuursorgaan niet aannemelijk gemaakt dat plannen voor een windmolenpark geen waarde drukkend effect hebben gehad.”

  • Uitspraak rechtbank Leeuwarden, zaaknummer 05/898
  • Uitspraak rechtbank Leeuwarden, zaaknummer 05/899
  • Uitspraak gerechtshof Leeuwarden, zaaknummer 109/06
  • Uitspraak rechtbank Haarlem, zaaknummer 05/4895

Voorbeeld Tolhuislanden

 

plan-schade

Planschadevergoeding

Planschadevergoeding ontvangen bij windturbines is nog niet zo eenvoudig. Vaak heeft dat te maken met niet geheel onafhankelijke gemeente-adviseurs en een onderschatte daling van WOZ-waarde, zo beweert juridisch adviseur Ruud van Domsel. De NWEA stelt echter dat de schade vaak kleiner is dan gedacht.

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de door de gemeente aan te wijzen adviseurs wordt door Van Domselaar bovendien betwist. ‘Deze is vaak al langere tijd betrokken bij de gemeente. Als burger sta je dan met 1-0 achter, omdat hij afhankelijk is van opdrachten van de gemeente en dus niet te loyaal naar de burger toe gevonden wil worden. Dat kan hem namelijk opdrachten in de toekomst kosten. ’Volgens Van Domselaar moeten de taxatierapporten van zowel de door de gemeente ingeschakelde adviseur als van de door de burger ingeschakelde taxateur op gelijke voet worden beoordeeld en gewaardeerd. ‘Momenteel wordt er een te groot onderscheid gemaakt tussen deze twee.’

WOZ-waarde daalt

De bedragen die aan planschade zoal worden uitgekeerd wisselen sterk. ‘In ieder geval willen de adviseurs en rechters de waardedaling door de mogelijke gezondheidsrisico’s bij windturbines en hoogspanningsleidingen vooralsnog niet in hun beoordeling laten meewegen. Dit verlaagt de planschadevergoeding. De WOZ-waarde van een woning kan door een hoogspanningsleiding of windturbine echter zomaar dalen met 90.000 euro. Ik merk dat er dan slechts een fractie van de schade wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld 5.000 euro. Soms wordt er ook helemaal niets uitgekeerd. Het is dan maar de vraag hoe de burger dit verschil vergoed kan krijgen. Dit kan in ieder geval vooralsnog niet via de planschadeprocedure.’ Van Domselaar adviseert burgers bij een planschadeprocedure om zich juridisch te laten adviseren. ‘Dat klinkt wellicht als een verkooppraatje. Maar degenen die dat niet doen, worden vaak snel omver geblazen door de gemeente.’

Onderzoek
De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) kan zich vinden in de stelling dat burgers maar moeilijk invloed kunnen uitoefenen bij een planschadeprocedure, zo vertelt Karin Kooi. ‘Zo’n proces is bovendien voor alle partijen een kostbare zaak. Maar uit gedegen onderzoek van het Tinbergen Instituut van afgelopen september (Renewable Energy and Negative Externalities: The Effect of Wind Turbines on House Prices)blijkt voor ons dat bij plaatsing van een windmolen  de daling van de prijs van een nabijgelegen huis vaak niet zo groot is als wordt gedacht’, aldus Kooi. Zij ziet niet zoveel in planschadevergoeding, maar vindt een andere besluitvormingsprocedure effectiever.

Onterecht hogere claims
In het onderzoek dat Kooi aanhaalt, valt te lezen dat de WOZ-waarde van huizen die in een afstand van 2 kilometer van de windturbines zijn geplaatst gemiddeld dalen tussen de 1,4 en 2,6 procent, afhankelijk van de precieze afstand. Volgens haar liggen de claims vaak onterecht hoger dan die percentages ‘Onze ervaring is ook dat planschade niet veel oplost voor bewoners. In het verleden werden zij wel eens te laat betrokken bij het maken van de plannen. Inmiddels is er een nieuwe gedragscode opgesteld. We betrekken omwonenden nu al vanaf het prille begin bij de besluitvorming. Dat lost veel meer op dan achteraf planschadevergoedingen uitkeren.’

 

Waardedaling voor huizen in buurt van windmolens erkend …

http://www.binnenlandsbestuur.nl/…/lagere-ozb-in-buurt-van-windmolen…
Sep 15, 2013 – ‘De gemeente erkent hiermee dat er sprake is van waardedaling door … tot de dichtstbijzijnde windturbine minder dan 1.000 meter bedraagt.

 

Wetenschappers zien bewijs voor waardedaling woningen door …

windenergiecourant.nl/…/wetenschappers-zien-bewijs-voor-waarde

Sep 20, 2014 – Per woning ligt de gemiddelde waardedaling op 3.500 tot 5.600 euro. … De bouw van 7 windturbines lagen ten grondslag aan deze verlaging, …

Forse waardedaling onroerend goed in de buurt van … – Groninger Krant

http://www.groningerkrant.nl/…/forse-waardedaling-onroerend-goed-de-…

Aug 19, 2014 – De plaatsing van windmolens hebben dan ook naast een groot … De vraag die dan ook opkomt is wat de waardedaling van de huizen in de …

 

ja_nee_vertikaalStem NEE tegen Windmolens op voorst

Advertenties