Het rapport ‘Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle’ (nummer: 715016) is in november 2016 bestudeerd door leden van de klankbordgroep Windenergie Voorst. Dit rapport is in opdracht van de gemeente Zwolle uitgevoerd door adviesbureau Pondera. De opdracht voor dit rapport is verstrekt nadat een initiatiefgroep (Scania, Hoge School Windeheim en Blauwvinger energie) met de gemeente in overleg is gegaan over de mogelijke plaatsing van windmolens op het industrieterrein Voorst. Hieronder is een opsomming van vragen, opmerkingen en voorlopige aanbevelingen naar aanleiding van dit rapport.

 

Vragen en opmerkingen:

 • Welk belang en waarde stelt de gemeente aan dit rapport. Waartoe dient het rapport? Wat zouden de consequenties zijn als de conclusie negatief voor Voorst zou zijn geweest?
 • Waarom is er voor deze volgorde gekozen? Zijn er geen eerder studies naar plaatsing van windmolens in de gemeente Zwolle gedaan?
 • Pondera, het adviesbureau dat dit onderzoek uitvoert, ondersteunt ook de initiatiefnemers van Windenergie Voorst. In hoeverre is de onafhankelijkheid in dit traject gewaarborgd?
 • Worden beter scorende locaties dan locatie Vorst ook verder onderzocht als mogelijke locatie voor plaatsing voor windmolens? Zo niet, waarom niet?
 • Alle beoordelingsaspecten worden even zwaar gewogen. Het aspect veiligheid telt bijvoorbeeld even zwaar als herkenbaarheid of archeologische risico’s? Kan worden toegelicht waarom hiervoor is gekozen en of dit bij andere projecten ook zo wordt toegepast?
 • Er zijn objectieve (lees: meetbaar op basis van afstanden tot beoogde locatie) criteria en subjectieve criteria, hierin wordt in het rapport geen onderscheid gemaakt.
 • Als je alleen naar de objectieve criteria kijkt, komt Voorst pas op plaats 8 van de 14 locaties.
 • Kijkend naar de totale score, zoals deze in dit rapport is beoordeeld, heeft Voorst niet de beste score.
 • De BRZO locaties op Voorst, zie bijlagen, zijn niet in de beoordeling van de externe veiligheid meegenomen. Waarom is dit niet meegenomen in het rapport?
 • De continue aanwezigheid van mensen direct onder de windmolen speelt geen rol in de beoordeling. Hoewel dit aspect bij interne veiligheid behoort en niet bij externe veiligheid, kun je niet voorbij aan het feit dat, voor personen direct onder de windmolen, de risico’s ten gevolge van blootgesteld van potentieel vallende objecten aanzienlijk wordt verhoogd. Waarom wordt dit niet in de beoordeling meegenomen? Hoe informeert Scania zijn personeel hierover? Wie toetst Scania aan interne veiligheid?
 • Er zijn geen bronvermeldingen waarop de scores van m.n. de subjectieve criteria op zijn beoordeeld.
 • Vlakbij de locaties 5, 6 en 13 staan al windmolens opgesteld. In de beoordeling op aansluiting bestaand landschap/ herkenbare opstelling worden deze locaties negatief beoordeeld. Hoe komt het dat bij de reeds gerealiseerde windmolens in Tolhuislanden dit blijkbaar geen issue is? Doordat er al windmolens staan is dan de herkenbaarheid voor de locaties 5, 6, en 13 dan juist niet positief?
 • Op locatie 12 (centrale Harculo) staan 2 hoge schoorstenen. Waarom zou een windmolen van vergelijkbare hoogte niet als herkenbaar in het landschap worden beoordeeld?
 • Waarom is de windkaart (100m gemiddelde) niet in de beoordeling meegenomen. Uit het rapport “Windkaart van Nederland op 100m hoogte”van Centre Novem blijkt Voorst een van de slechte locaties in de gemeente Zwolle.
 • De omvang van de planschade heeft grote impact het totale rendement van het project. De impact van potentiele planschade is niet meegenomen in het rapport. Waarom niet?

 

Conclusies:

 • er zijn wel 7 andere locaties de beter scoren op basis van objectieve criteria,
 • er wordt niet ingegaan op de betere of vergelijkbaar scorende (totaal score) locaties,
 • weging van de beoordelingsaspecten wordt niet toegepast of toegelicht,
 • de scores van de subjectieve criteria zijn discutabel,
 • onafhankelijkheid van het adviesbureau is niet gewaarborgd,
 • de risico’s voor externe veiligheid in interne veiligheid zijn in dit rapport onvoldoende behandeld.
 • financiële impact van huisontwaarding is niet meegenomen in de beoordeling

 

Aanbevelingen:

Ten behoeve van de zorgvuldigheid van het proces rondom Windenergie Voorst bevelen we het volgende aan:

 • De locaties 5, 6, 13, en 1 verdienen allereerst verder onderzocht te worden alvorens met locatie Voorst verdere stappen ondernomen worden.
 • Voor de zorgvuldigheid bevelen we dat de gemeente Zwolle een reactie geeft op de bovenstaande vragen.
 • Wegingsfactoren aan de criteria toevoegen die zowel voor de klankbordgroep als de gemeente acceptabel zijn.
 • Borgen van onafhankelijkheid ten einde een zorgvuldige overweging te kunnen maken op basis van de Quickscan. De klankbordgroep en gemeente
 • Andere opties, zoals voor windturbines of waterstromingsturbines op Harculo/ IJssel verder onderzoeken in samenwerking met Engie.
Advertenties