21105523_1912243895459703_5179689022305512556_n

Hallo bezorgde bewoners,
Na een lange discussie komt er een einde aan onze strijd. Ons plan om gezamenlijk een afwegingskader voor Zwolle te ontwikkelen word door de gemeente overgenomen. Zonder jullie stem en ondersteuning binnen en buiten de gemeenteraad vergaderingen was dit niet mogelijk geweest.

Door de overlast risico’s van windmolens en laag vlieg routes is er nu discussie onstaan over de leefbaarheid grenzen van Zwolle. Het is nu aan de inwoners van Zwolse woonwijken om in samenwerking met de gemeente en politiek tot een gedragen beleid te komen.

Tegenwindvoorst zet onze “NEE” in het archief en blijft actief om tijdens de “JA” de huidige bezwaren te vertegenwoordigen.

Names Tegenwind Voorst en betrokken wergroepen:  Bedankt!
Brief van de gemeente:

Burgemeester en wethouders hebben op 8 juni 2017 besloten geen medewerking te verlenen aan het initiatief van Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie om drie windmolens te plaatsen op bedrijventerrein Voorst. Dit heeft te maken met de uitkomsten van de uitgevoerde verkenning windenergie Voorst en het ontbreken van een bruikbaar afwegingskader. De initiatiefnemers hebben vervolgens besloten hun plannen om windmolens op het Scaniaterrein op Voorst te plaatsen stil te leggen en hun samenwerking voor dit project te beëindigen. Ze constateren dat het project een stevige impuls heeft gegeven aan de bewustwording en beleidsvorming rond de energietransitie in Zwolle, bij de gemeente en politiek. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat dit beleid nog onvoldoende is doorontwikkeld om op korte termijn een besluit te verwachten over de realisatie van dit project.

Tijdens het proces is bovendien gebleken dat er behoefte is aan een door de raad vastgesteld afwegingskader om initiatieven voor grootschalige energie-opwekking te kunnen beoordelen. Het college van B&W ziet het belang van een dergelijk afwegingskader in en geeft er daarom de voorkeur aan om dit eerst te ontwikkelen, zodat initiatieven op een eenduidige manier kunnen worden beoordeeld. Het wil geen nieuwe initiatieven voor wind in behandeling nemen voordat het afwegingskader door de raad is vastgesteld. Dit afwegingskader wordt in het najaar opgesteld en met de Raad besproken. Naar aanleiding van het initiatief op Voorst is er door de Raad aangegeven dat een evaluatie van het proces rondom het initiatief op Voorst zeer wenselijk is zodat uitkomsten hiervan meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van het afwegingskader.

Er is vanuit de gemeente voor gekozen om de evaluatiegesprekken te laten begeleiden door een andere projectleider dan degene die zich inhoudelijk met het initiatief Voorst bezig heeft gehouden.

Advertenties