tegenwind-voost

De Burgemeester en de Wethouders van Zwolle zullen op korte termijn de uitkomst bespreken van de zgn Klankbordgroep en zullen een besluit nemen hoe het verder moet.

Dat is de reden, dat wij, mede namens u, een brief hebben gestuurd aan B&W. In de brief gaan wij in op de huidige situatie, het overlegproces tot nu toe, de rol van Blauwvinger Energie, de te verwachten gevolgen voor onze leefomgeving

Geachte leden van het College van B&W,

Betreft: Initiatiefplan Windenergieturbines op Industrieterrein Voorst te Zwolle.

September vorig jaar werden wij geconfronteerd met het plan van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger energie Zwolle (SWB), om 3 windturbines op het Industrieterrein Voorst te plaatsen.

Wij, dat zijn meer dan 950 burgers bestaande uit inwoners van o.a. Westenholte, Spoolde, Beukenallee, Stadshagen, Frankhuis en Veerallee. Wij hebben ons verenigd in de Actiegroep Tegenwindvoorst.nl .

Huidige situatie

De woonwijken rondom het Industrieterrein Voorst worden al jaren geconfronteerd met toename van geluidsbelasting door allerlei bronnen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • toenemende overlast van het snel groeiende verkeer op de N331 (Westenholterallee, Hasselterweg)
  • toenemende geluidsproductie van de 3-4 km vliegzone naar Schiphol;
  • toenemend industrielawaai, met als meest recent, de extreme geluidsoverlast door Boels Verhuur B.V.

Volgens de methode Miedema is de leefbaarheid (cumulatieve geluidsbelasting) rondom Voorst nu al matig (>57 Db len) tot slecht (>60 Db len). Deze rekenmethode berekent de gecumuleerde geluidsbelasting, rekening houdend met de verschillen in dosis-effect relaties, van de verschillende geluidsbronnen: spoorwegverkeer, luchtvaart, industrie en (weg)verkeer.

Denken in Mogelijkheden

Naar aanleiding van het voorgenomen plan hebben wij contact gehad met de initiatiefnemers. Het voorgestelde plan van Scania, Windesheim en Blauwvinger energie zorgt voor verdere toename van de al bestaande overlast. En het bijzondere aan deze vorm van overlast is dat het 24 uur x 7 dagen overlast gaat opleveren. Met als gevolg dat de leefbaarheid óók nog eens ‘s nacht en in de weekenden onder druk komt te staan.

Een voorstel om gezamenlijk met de initiatiefnemers naar een alternatieve locatie en/of andere oplossingen te zoeken is niet mogelijk gebleken. De vertegenwoordigers van Windesheim en BlauwvingerEnergie hebben aangegeven, niet per definitie aan de locatie gebonden te zijn. De vertegenwoordiger van Scania gaf echter aan dat, na ruggespraak met de Directie, Scania vasthoudt aan de locatie. Dat betekent concreet dat ons aanbod om naar een alternatieve locatie te zoeken is afgewezen en dat verder overleg daarover voor wat betreft de initiatiefnemers niet meer mogelijk was.

Blauwvinger energie Zwolle

De rol van Blauwvinger energie vinden wij in deze casus niet prijzenswaardig. Zeg maar, een Blauwvinger onwaardig. Zij profileren zich als een representant van alle Zwollenaren, die de energietransitie belangrijk vinden en daar ook naar handelen. Als vervolgens dan bijna 1.000 medeburgers grote moeite hebben met dit initiatief midden in een woongebied, volhardt deze representant in het ondersteunen van het initiatief ten koste van haar medeburgers. Blauwvinger energie heeft geen idee op welke wijze deze 1.000 burgers al bijdragen aan de energietransitie. Bijvoorbeeld: zonnepanelen, groene stroom, Groenfondsen, participaties in Windenergie op Zee etc. etc. Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat een uit Zwolse burgers bestaand initiatief (Blauwvinger Energie) een standpunt inneemt, dat (als voorbeeld) inhoudt dat de planschade, die andere Zwolse burgers door dit Initiatief lijden, ongeveer administratief worden ingeboekt als zijnde “geen belemmering” en dat mogelijke overlast maar voor lief genomen moet worden. Om nog maar te zwijgen over waardedaling van onroerend goed.

Hiermee is wat ons betreft het sociaal maatschappelijk draagvlak omgevormd tot een financiële agenda.

Zwolle en de energietransitie

Technische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid gaan snel. Steeds vaker is het niet de overheid, maar zijn het burgers, ondernemers en kennisinstellingen zelf die het initiatief nemen tot verandering en vernieuwing. Deze beweging van onderop is van groot belang en cruciaal voor het slagen van de beoogde energietransitie.

Duurzaamheid vraagt betrokkenheid en inzet van iedereen. Als bewoners van Zwolle spelen wij tot nu toe, in uitvoerende zin, een bescheiden rol. Des te meer zien wij het als onze verantwoordelijkheid om met andere partijen samen te werken en actief bij te dragen aan bewustwording en draagvlak. We denken voor het onderdeel “wonen” aan gezamenlijke projecten van huiseigenaren, woningcorporaties en bedrijven om dakoppervlaktes optimaal te gebruiken voor zonnepanelen en collectors, het vervangen van gasketel door warmtepompen en elektrisch koken.

Om gezamenlijk op koers en op snelheid te blijven richting het lange-termijndoel, hebben we een gezamenlijke routekaart nodig met concrete tussendoelen. Hier kunnen we onze inzet combineren voor een energieneutrale Overijsselse hoofdstad (voorbeeld functie) met een nieuw duurzaam economisch perspectief voor de regio.

Leefbaarheid

De energietransitie vraagt om een andere ruimtelijke indeling. Hierbij speelt landelijk energie uit wind (land/zee) een belangrijke rol. Windenergie op zee heeft de laatste jaren door samenwerking tussen bedrijven en overheid een enorme vlucht genomen in steeds lagere kostprijs per kilowattuur.

Bij Windenergie op land zien we dat windturbines dicht op de leefomgeving geplaatst worden. In bijna alle gevallen leidt dit tot aanzienlijke overlast, langslepende conflicten, processen en zelfs windturbine-eigenaren die de regels aan hun laars lappen. Uiteraard heeft dit alles een destructieve uitwerking op de relatie tussen bestuursorgaan, omwonenden en energietransitie.

U heeft eerder van ons de Zwolse Windturbine-catalogus ontvangen. Daarin heeft u al kunnen constateren, dat er in Nederland bijna geen windturbine is, die zó dicht op woongebied is gesitueerd. En in heel veel gevallen leidt dat tot grote overlast. Wij hopen en nemen aan, dat u zich hierbij ten minste afvraagt, hoe dat dan kan. U kunt niet bijna 1.000 van uw burgers wegzetten als burgers, die zich zorgen maken om niets. Daarvoor heeft de praktijk helaas al veel te veel voorbeelden gegeven. En dan vooral in Nederland, omdat hier de windturbines het dichtst op woongebieden worden geplaatst. En in Zwolle is de wens: nóg dichter op het woongebied.

Voor wat betreft uw verantwoordelijkheid ten opzichte van uw burgers verwijzen wij u naar een artikel uit de Wet publieke gezondheid, Hoofdstuk II, Taken publieke gezondheidszorg, Paragraaf 1.Algemeen Artikel 2, lid 2, t.w. “Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen,” Wij verzoeken u deze verantwoordelijkheid expliciet mee te nemen en te motiveren in uw besluitvorming.

Provincie Overijssel en kansrijke gebieden

De Provincie Overijssel heeft al eerder beleid ontwikkeld ten aanzien van Windenergie op land.

http://www.overijssel.nl/thema’s/ruimtelijke/windenergie

Dit is vastgelegd in de zgn. Omgevingsvisie, die vervolgens vertaald is naar de Omgevingsverordening. In de omgevingsvisie is nadrukkelijk vastgelegd, wat de kansrijke gebieden zijn in de Provincie Overijssel. De Provincie heeft voor het ontwikkelen van windparken in deze kansrijke gebieden zelfs verdergaande bevoegdheden gekregen op basis van de Herstel- en Crisiswet. Gezien de volstrekt misplaatste locatie op industrieterrein Voorst enerzijds en de al gemaakte afweging door de Provincie anderzijds, vinden wij het niet meer dan logisch dat u, respectievelijk de initiatiefnemers, contact opnemen met de Provincie om op die locaties te komen tot ontwikkeling van windenergie op land.

Te verwachten effect op uw gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling.

U heeft als Gemeente een doelstelling v.w.b. het realiseren van MW-capaciteit. De MW-capaciteit van mogelijke windturbines op Voorst zult u “inboeken” als onderdeel van uw doelstelling. De uiteindelijke feitelijke MW-capaciteit zal echter aanmerkelijk lager zijn. En de bijdrage aan uw doelstelling in dat geval dus ook.

In dat verband wijzen wij u op de casus Gemeente Houten, waar de windturbines ook te dicht op woongebied zijn geplaatst.

De door de bevolking na lange strijd afgedwongen maatregelen om de overlast te beperken (vastgelegd in een Maatwerkbesluit), leiden er toe, dat de windturbines ruim 25% minder kunnen produceren. Het zal dus zijn, dat u zichzelf met een kwartdode mus blij maakt.

Overigens staan de windturbines in Houten verder van de woongebieden af, dan voorgenomen in Zwolle.

Overlast en regelgeving

De Nederlandse regelgeving ten aanzien van Windenergie op land houdt aantoonbaar het minste rekening met zijn eigen burgers. Tot een bepaalde mate is dat een gegeven, ontstaan door de opgevoerde druk van de Centrale Overheid om doelstellingen te halen. De Overheid heeft zich niet willen verdiepen in de hoofdreden (weerstand omwonenden) waarom die doelstellingen niet gehaald werden. Dat neemt niet weg, dat die weerstand er gewoon is. We willen u in dat verband graag wijzen op de ontwikkelingen in het geboorteland van de windindustrie, Denemarken. Daar is in 2012 de regelgeving ten aanzien van het zgn. laagfrequent geluid (low frequency noise) aangescherpt, nadat in meerdere wetenschappelijke studies was aangetoond, dat grotere windmolens significant meer laagfrequent geluid produceren.

Het probleem van het laagfrequent geluid heeft ertoe geleid, dat steeds meer steden in Denemarken, zoals bijvoorbeeld Esbjerg, helemaal geen windmolens meer in de buurt van woongebieden willen. Ter bescherming van hun burgers. (zie bijlage 2: Low frequency noise in Denmark)

Conclusie

De energietransitie in Zwolle heeft een gezamenlijk gedragen routekaart met concrete tussendoelen nodig. Hierin kunnen alle betrokken partijen constructieve bijdrage leveren en elkaar ondersteunen voor een sociaal en economisch gedragen energietransitie. Het huidige plan van SWB levert een destructieve bijdrage en vergroot de afstand tussen belangen van het werken (industrieterrein) wonen (omwonenden) en bestuursorgaan. Wij adviseren u om eerst de relatie met de omliggende wijken te herstellen en vanuit een breed draagvlak de gezamenlijk energietransitie aan te jagen op gebied van wonen, werken en mobiliteit.

Advies

Wij adviseren u dringend het initiatief niet te ondersteunen, en beleid te ontwikkelen voor een echte verduurzaming van en in de stad Zwolle.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Actiegroep Tegenwindvoorst.nl bestaande uit inwoners van Westenholte, Spoolde, Beukenallee, Stadshagen, Frankhuis en Veerallee.

En mede namens 964 inwoners van Zwolle, die tegen plaatsing van 150 meter hoge windturbines op Industrieterrein Voorst zijn.

Advertenties