Peter VAN DE POLL 23 januari 2017, Windturbines in Zwolle?

Referte : Brief Gemeente Zwolle van 6 september 2016.

In referte wordt door Gemeente Zwolle een verkenning windenergie Voorst aangekondigd. De energie zou met windturbines worden opgewekt. De meeste mensen beseffen echt wel ,dat we als BV Nederland en dus ook Zwolle, heel snel van het opwekken van energie vanuit fossiele brandstoffen af moeten. Laat daar geen misverstand over bestaan. We moeten dan ook op zoek naar duurzame alternatieven. Dit zoeken doen we mede vanuit onze behoefte om met z’n allen prettig te wonen in ons mooie Zwolle. Een aantal nadelen van windturbines is reeds door anderen naar voren gebracht, zoals geluidoverlast en schaduwwerking. Deze ga ik dus niet herhalen.

 

Nieuw stadsbeeld van Zwolle?.

De hoogte van een windturbine kan variëren van 15 tot wel 125 meter met andere woorden 50 meter hoger dan onze zeer markante Peperbus.

Het hoeft derhalve geen betoog, dat windturbines, ongeacht de hoogte, het stadsbeeld en het silhouet van Zwolle gaan domineren. Immers bewegende objecten vallen nu eenmaal meer op dan statische. De Groep TegenwindVoorst heeft dit effect in een animatie, helder weergegeven. Het plaatsen van windturbines geeft derhalve een enorme vervuiling van de Zwolse horizon.

Daar en boven ,voor zover ik het kan overzien, is het plaatsen van windturbines binnen de bebouwde kom uniek in Nederland. En dat is naar mijn mening niet zonder redenen.

 

Bedrijfsdoelen niet boven stadsbelangen.

Het is op zich een goede zaak, dat bedrijven ambitieuze bedrijfsplannen hebben en zeker als het om duurzame energie gaat. Mits in het redelijke kan geen weldenkende inwoner van Zwolle tegen duurzame energiewinning zijn. Zodra het woongenot- naar mijn mening een primaire levensbehoefte- in Zwolle in het geding komt, is de vraag gerechtvaardigd, tot hoever ga je in het opwekken van duurzame energie? Mag het ten koste gaan van woongenot van burgers in onze mooie stad? Naar mijn mening kan je daar hele grote vraagtekens bij zetten.

Onrust onder bewoners van Zwolle.

Als inwoners van Zwolle alleen al het gevoel hebben, dat hun woongenot wordt aangetast door duurzame oplossingen, die door bedrijven worden geformuleerd, is de vraag gerechtvaardigd: Is dit wel de juiste oplossingsrichting ? Het zoeken naar alternatieven lijkt mij dan ook redelijk.

Alternatieven.

Voortzetten en uitbreiden van het Zwolse zonnepanelen beleid

Er bestond een regeling, die met name voor nieuw te bouwen woningen gold. Op dit moment is het subsidieplafond bereikt. In een nieuwe regeling kan worden gedacht aan een uitbreiding voor alle bestaande woningen, maar ook bedrijven en scholen kunnen worden betrokken.

Meeliften met landelijk en Europese ontwikkelingen.

Op landelijk niveau wordt op dit moment invulling gegeven aan een aantal windmolenparken in de Noordzee. Indien bedrijven en scholen bijvoorbeeld een aantal windturbines in deze parken zouden meefinancieren of adopteren, kunnen zij prima invulling aan hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie geven? Met andere woorden: Go with the flow.

Door een aantal internationale energie maatschappijen wordt aan een Europees netwerk gewerkt om windenergie van en naar andere landen te transporteren. Met het participeren in dit soort projecten kan eveneens invulling aan de doelstellingen van bedrijven en scholen worden gegeven.

Afsluitend.

In beginsel kan niemand in deze tijd tegen het duurzaam opwekken van energie zijn, maar windturbines binnen een bebouwde kom plaatsen is op basis van vorenstaande niet gewenst! Zoek dus, naast de aangereikte alternatieven, naar maatschappelijk breed geaccepteerde oplossingen!

PER van de Poll

Zwolle . Januari 2017

 

Origineel op https://www.stinskracht.nl/nieuws/windtubines-in-zwolle.html

Advertenties